10.10.2019 r.

Informujemy, iż podmiot Tonsil Sławomir Wieszczeciński realizuje projektu finansowanego ze środków unii europejskiej w ramach programu „PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2, wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”, pod nazwą projektu „Stworzenie wartości rynkowej nowego produktu firmy Tonsil, poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego”

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności firmy Tonsil, poprzez wykreowanie wartości rynkowej nowego produktu, dzięki opracowaniu i wdrożeniu autorskiego projektu wzorniczego.

Wartość dofinansowania projektu: 607 575.00 PLN

Logotypy UE
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


10.02.2020 r.

Ogłoszenie Wszczęcia Postępowania Ofertowego

Postępowanie ofertowe dotyczy wyłonienia potencjalnych Wykonawców mogących dostarczyć zakres usług w przedmiocie:
Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego – Podzadanie 1
„Określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego”
Jeżeli uznają Państwo, iż są w stanie spełnić nasze wymagania wyboru Wykonawców, prosimy o przystąpienie do postępowania ofertowego.
Szczegóły w dokumencie SIWZ do pobrania.